972 77 03 57 CLOSA D'EN LLOP,40 (L'ESCALA) 9:00-19:00h
0,00 / 0 items
0

Cistella

Política de Privacitat

La present Política de Privacitat ( “Política de Privacitat”) descriu com SALAONS SOLÉS, SA (En endavant, indistintament, “SALAONS SOLÉS”) recull, processa i utilitza la informació personal dels seus clients i usuaris, sempre emparant-nos en el nostre compromís amb la privacitat i la seguretat de la informació de les dades, sent recollides exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims, no podent ser tractades de manera incompatible amb els fins esmentats i en estricte compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, en particular, el Reglament General de protecció de dades (UE) 679/2016 (en endavant, RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (des d’ara LOPDGDD).

La Política de Privacitat serà actualitzada periòdicament amb l’objecte d’aclarir o reflectir les noves pràctiques en la gestió de la privacitat dels nostres usuaris o les modificacions legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o altres autoritats de control que puguin produir-se i que haguessin d’aplicar-i serà accessible en tot moment per a la consulta des del lloc web https://www.anxoves-soles.com/.

Identificació del responsable del tractament:

L’entitat responsable del tractament de les seves dades és:

SALAONS SOLÉS, S.A.,

A17124488

c/ Closa d’en Llop, 40, 17130 L’Escala

972770357

[email protected]

Mitjans a través dels quals tractem les seves dades:

Tractem dades personals en els següents supòsits:

  • Visites a la nostra pàgina web
  • Interacció, connexió o enllaços amb la nostra pàgina web a través d’eines de xarxes socials, blocs o altres webs
  • Ús d’algun dels nostres serveis de comunicació electrònica, ens remets un correu electrònic, ens remets una consulta o suggeriment a través dels nostres formularis de contacte
  • Enviament de currículum vitae per a formar part del nostre equip
  • Creació de comptes d’usuari i accés al compte de client
  • Contractació electrònica dels nostres productes o serveis.

Amb quina finalitat tractem les seves dades:

Des de SALAONS SOLÉS tractem les seves dades personals respectant els principis recollits en la normativa aplicable i en particular el RGPD i la LOPDGDD. Les dades personals no es faran servir per a finalitats diferents de les exposades a continuació:

 

Dades de clients:

Les dades dels nostres clients seran tractades amb la finalitat de prestar els serveis contractats, així com per realitzar la gestió de facturació fiscal, comptable i administrativa de la relació contractual que legitima el tractament de les dades.

També podrem tractar les dades dels nostres clients en base al nostre interès legítim en fer-los arribar novetats o informacions relacionades amb la nostra activitat, productes i serveis, promocions, esdeveniments i descomptes a través del nostre Newsletter. El client podrà oposar-se a la recepció d’aquestes comunicacions en qualsevol moment mitjançant els procediments a aquests efectes en els documents de contractació, així com cancel·lar la subscripció al Butlletí de Notícies en qualsevol moment, accedint al procediment de baixa a peu de cada Newsletter, o bé comunicant-ho per escrit a [email protected]

Dades dels usuaris web:

Les dades de navegació d’usuaris de la web seran tractades únicament amb finalitats estadístiques i d’anàlisi, de conformitat amb el que disposa la nostra política de cookies https://www.anxoves-soles.com/politica-cookies així com per a facilitar informació sobre la nostra activitat empresarial i, si s’escau, per atendre les seves consultes i suggeriments.

Referent a això podrem tractar dades com ara IP d’accés a la xarxa de telecomunicacions, dades del municipi d’accés al lloc web, Sistema Operatiu i navegador utilitzats per l’usuari, pàgines vistes i temps de connexió.

Dades de CV:

De la mateixa manera, podem tractar dades de currículum vitae en el cas que els interessats ens les facin arribar a través de correu electrònic o mitjançant el formulari a la secció “Treballa amb nosaltres”. En aquests casos, les dades seran tractades amb l’única finalitat de participar en els processos de sel·lecció actius presents o futurs.

Dades recollides a través dels formularis de contacte:

També podrem tractar dades personals si els interessats ens remeten consultes, queixes o suggeriments a través dels formularis de contacte a aquests efectes en el nostre lloc web, amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud de les mateixes. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades.

Les dades obligatòries de cada formulari seran identificades com a tals. En cas d’absència o incorrecció dels mateixos, SALAONS SOLÉS no podrà identificar-lo correctament i, en conseqüència, es procedirà a la supressió del registre de la consulta.

Dades d’e-mails rebuts:

També tractarem dades personals si els interessats remeten consultes, queixes o suggeriments per correu electrònic a les adreces facilitades en el lloc web a aquests efectes. En aquest cas, les dades seran tractades amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud de les mateixes. En cap cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades.

Dades recollides a través dels nostres perfils en Xarxes Socials:

Podrem tractar les dades dels usuaris de xarxes socials que interactuen amb la pàgina de perfil de SALAONS SOLÉS a les diferents xarxes socials.

Clàusules particulars per a Xarxes Socials

Facebook

En prémer el botó “M’agrada” d’aquesta xarxa social, l’usuari consent que SALAONS SOLÉS, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de Facebook, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran en el mur d’aquests, així com enviar missatges. SALAONS SOLÉS, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor en clicar a la casella “ja no m’agrada”

Twitter

En prémer el botó “Seguir” d’aquesta xarxa social, l’usuari consent que SALAONS SOLÉS, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de Twitter, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran en el Timeline d’aquests, retwittear tweets dels seus seguidors, així com enviar missatges. SALAONS SOLÉS, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor en clicar a la casella “Deixa de seguir”.

Instagram

En seguir el nostre perfil, l’usuari accepta que SALAONS SOLÉS, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat d’Instagram, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors (nom i fotografia), publicar notícies que apareixeran a la pàgina principal de aquests. SALAONS SOLÉS, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor en clicar a la casella “Deixa de seguir”.

La informació facilitada per SALAONS SOLÉS, en els seus perfils de xarxes socials té una finalitat merament informativa. SALAONS SOLÉS, no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

En relació a la modificació de les teves dades en una xarxa social, t’informem que en utilitzar una plataforma aliena a SALAONS SOLÉS, pots realitzar-la a través de la configuració del teu perfil de cada un dels teus perfils a les diferents xarxes socials. SALAONS SOLÉS, únicament pot consultar o donar de baixa les dades en qualitat de seguidor.

Butlletí o Newsletter:

Els usuaris web podran subscriure’s al nostre Newsletter emplenant les dades al formulari de subscripció habilitat en el lloc web https://www.anxoves-soles.com

Les dades dels subscriptors al Butlletí seran tractades amb l’única finalitat de remetre informació sobre l’activitat de SALAONS SOLÉS, així com per informar-los de novetats, promocions, esdeveniments organitzats o descomptes aplicables sobre els nostres productes o serveis sobre la base del consentiment previ dels mateixos.

Els subscriptors podran cancel·lar la subscripció al Butlletí de Notícies en qualsevol moment, accedint al procediment de baixa a peu de cada Newsletter, o bé comunicant-ho per escrit a [email protected].

A qui comuniquem les seves dades:

SALAONS SOLÉS garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal, no comunicant a tercers sense la prèvia autorització del titular dels mateixos. No obstant això, en virtut de les diferents necessitats de SALAONS SOLÉS, podrem comunicar les seves dades als següents destinataris:

Proveïdores de serveis

SALAONS SOLÉS pot tenir contractats diferents serveis amb proveïdors que accedeixen a dades de caràcter personal. Tots els proveïdors tenen subscrits acords de tractament de dades de caràcter personal limitant el seu tractament a les finalitats del servei, i sempre sota les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent.

Administración pública y autoridades:

Podremos revelar sus datos y cualquier otra información que esté en nuestro poder o que sea accesible a través de nuestros sistemas y sea requerida de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al caso a la Administración pública con competencia en la materia, así como a las autoridades públicas competentes. Todo ello por habilitación legal y con la única finalidad de cumplir con nuestras obligaciones y prevenir abusos de los servicios o actividades fraudulentas en los servicios prestados a través de nuestro Sitio Web.

 

Transferència Internacional de Dades:

No es realitzen transferències internacionals de dades.

Exercici de drets:

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, així com el dret a la portabilitat i a la limitació del tractament recollits en el Reglament General de Protecció de Dades, pot dirigir-se per correu postal identificant-se com usuari del nostre lloc web -acompanyant fotocòpia del seu NIF o document equivalent, i la descripció del dret que desitja exercitar- a: SALAONS SOLÉS, S.A., c/ Closa d’en Llop, 40, 17130 L’Escala; o bé per correu electrònic, en les mateixes condicions, a: [email protected]

Tutela de drets davant l’Autoritat de Control:

En qualsevol supòsit de vulneració del dret a la protecció de dades personals, l’usuari pot dirigir-se a l’Autoritat de Control nacional corresponent, la Agencia Española de Protección de Datos, www.agpd.es, per iniciar els tràmits oportuns de reclamació i / o defensa dels seus drets.

Conservació de les dades:

Les dades referides a clients de l’empresa, incloent enregistraments d’àudio, si és el cas, es conservaran pel temps necessari per atendre la finalitat per a la qual haguessin estat recollits ia les obligacions legals derivades de la mateixa i, en qualsevol cas, acabada la relació de negoci, per un màxim de 5 anys. Les dades econòmiques es conservaran a l’empara del que disposa la Llei 58/2003 General Tributària.

Les dades referents a les consultes formulades pels usuaris a través dels formularis web, les rebudes per e-mail, així com les dades de currículum vitae es conservaran per un temps màxim d’un any des de la data en què van ser recollides.

Les dades recollides a través de galetes i / o píxels de seguiment, plug-in de xarxes socials, i dades de navegació d’usuaris web, tindran un període de conservació màxim d’un any des de la seva recollida.

Les dades de subscriptors al Butlletí seran conservats fins que el subscriptor demani la cancel·lació de la subscripció, el compte de correu electrònic de la subscripció deixi de funcionar, o el client s’oposi a la recepció del Newsletter.

Les dades d’usuaris que accedeixin a una xarxa social de SALAONS SOLÉS no seran incorporades a les bases de dades de l’empresa, i per tant, seran conservades en les condicions i pels períodes de temps establerts per la xarxa social corresponent.

Responsabilitats de l’usuari:

L’usuari garanteix ser major d’edat, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari per utilitzar aquest lloc web https://www.anxoves-soles.com i el seu contingut, garantint que les dades que facilita en cada un els formularis en els quals SALAONS SOLÉS sol·licita les seves dades personals són veraces, reconeixent responsabilitat d’informar SALAONS SOLÉS de qualsevol canvi i / o modificació dels mateixos per al seu correcte tractament.

Mesures de Seguretat:

SALAONS SOLÉS ha implantat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari, salvaguardant la intimitat, privacitat, confidencialitat i integritat dels mateixos, complint amb els requisits normatius previstos per la normativa d’aplicació i fent ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar l’alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, segons l’estat de la tecnologia en cada moment, així com l’abast de control de SALAONS SOLÉS.

Normativa relacionada.

Per obtenir més informació sobre la normativa que t’assisteix, protegeix i fixa els teus drets, posem a la teva disposició les lleis que han inspirat la present política i són rellevants per a tu: